Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Aktualności

Wójt Gminy Baranów informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017r. poz. 788) w Urzędzie Gminy w Baranowie dostępny jest do wglądu projekt uproszczonych planów urządzania lasu dla obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gminy Baranów, sporządzony na lata 2018 - 2027.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. Na podstawie art. 21 ust. 5 w/w ustawy o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
W celu uzyskania ewentualnych informacji w sprawie przedmiotowego planu proszę kontaktować się z leśnikiem starostwa Jackiem Malowańcem pod nr tel. 602 245 081.
Plan dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 14.

Andrzej Kolek
Wójt Gminy Baranów

logo radio bogoria

Od kilku dni cała Polska, w tym także mieszkańcy naszej gminy, żyją informacją o podjęciu przez rząd decyzji o budowie portu lotniczego w naszej gminie. Mnożą się domysły, informacje nie całkiem sprawdzone czy też zwykłe plotki.
W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Baranów Pan Andrzej Kolek, udzielił na antenie Radio Bogoria obszernego wywiadu dotyczącego planowanej inwestycji. Zachęcamy do jego wysłuchania, mając nadzieję, że na tym wstępnym etapie wyjaśni on większość Państwa wątpliwości.

Uwaga! Do poprawnego działania odtwarzacz wymaga włączonej wtyczki "Adobe Flash".

Kliknij aby wysłuchać wywiadu Wójta Gminy Baranów w Radio Bogoria
21 września 2017

... albo wysłuchaj wywiadu na stronie Radio Bogoria

pecha-kucha

REGULAMIN KONKURSU „KRÓTKO I NA TEMAT"

Organizator
1. Organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie.

Współorganizator
2. Współorganizator: Młodzieżowa Rada Gminy Baranów.

Cel konkursu
3. Celem Konkursu jest inspirowanie młodzieży do własnych, niezależnych poszukiwań artystycznych poprzez możliwość konfrontacji efektów swojej pracy twórczej z efektami pracy pozostałych uczestników konkursu oraz z opinią Jury.
4. Konkurs ma za zadanie rozwijać wśród młodych ludzi umiejętność:
twórczego myślenia, podejmowania decyzji, skutecznego porozumiewania się i utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych (np. przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, komunikowanie się werbalne i niewerbalne, asertywność, praca w zespole), radzenia sobie z emocjami i zarządzanie stresem (np. radzenie sobie z presją czasu, tremą, trudną sytuacją) oraz wystąpień publicznych przed dużą grupą słuchaczy, selekcji materiałów, tworzenia informacji i przedstawiania ich w ograniczonym czasie.

Uczestnicy
5. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (z obszaru powiatu grodziskiego, gmin sąsiadujących z gminą Baranów oraz gmin zaprzyjaźnionych – w ramach LGD, Nadarzyna i 2 gmin partnerskich).
6. Każda szkoła może zgłosić jednego przedstawiciela (ucznia lub zespół).
7. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Formuła konkursu
8. Każdy uczestnik przygotowuje publiczne wystąpienie zgodnie z kryteriami podanymi w punkcie 10.
9. Wystąpienie ma mieć formę swobodnej wypowiedzi wzbogaconej prezentacją multimedialną.
10. Prezentacja musi zawierać się formule Pecha Kucha (wym. „peczakczą") to znaczy:
- prezentacja będąca elementem wypowiedzi musi składać się z dokładnie 20 slajdów,
- każdy slajd musi być wyświetlany przez dokładnie 20 sekund (żaden slajd nie może być dłuższy lub krótszy kosztem następnego),
- całe wystąpienie nie może trwać dłużej niż 6 minut i 40 sekund,
- wystąpienie odbywa się w języku polskim.
11. Organizatorzy nie dopuszczają w prezentacjach treści powszechnie uważanych za obraźliwe, przekleństw, wulgaryzmów itp.

Tematyka konkursu
12. Tematyka prezentacji (indywidualnych lub zespołowych) jest dowolna, ale musi nawiązywać do cytatu z piosenki autorstwa Wojciecha Młynarskiego „Róbmy swoje! Pewne jest to jedno, że Róbmy swoje! Póki jeszcze ciut się chce, .....".
Wybór cytatu nie jest przypadkowy. Ściśle powiązany jest z wydarzeniem kulturalnym pn. Fetting Festiwal, który jest dedykowany twórczości Wojciecha Młynarskiego. Samo wydarzenie FF poświęcone jest polskiemu artyście, Edmundowi Fettingowi, który w czasach powojennych zamieszkiwał w Baranowie. Fetting utworzył tutaj pierwszy amatorski teatr, czym przyczynił się do pierwszego kroku w kierunku rozwoju kulturalnego okolicy.

Wymagania techniczne
13. Prezentacja będąca elementem wystąpienia powinna być przygotowana przy użyciu:
- oprogramowania Microsoft Office PowerPoint (pliki w formacie *.ppt lub *.pptx) lub
- bezpłatnego oprogramowania OpenOffice (pliki w formacie *.odp).
14. Chronometraż prezentacji powinien być ustawiony „na sztywno" zgodnie z formułą „Pecha Kucha" (20 slajdów po 20 sekund każdy) bez możliwości manualnej ingerencji w czas trwania poszczególnych slajdów podczas trwania prezentacji.
15. Prezentacje niespełniające tematycznych lub technicznych wymogów regulaminu, albo nie mieszczące się w określonej formule nie będą mogły być dopuszczone do udziału w konkursie.
16. Zgłoszenia i prezentacje dostarczone do Organizatorów po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenia
17. Szkoła dokonuje zgłoszenia prezentacji opracowanej przez jednego ucznia lub zespół uczniów. Prezentacja jest przygotowana (pod nadzorem opiekuna szkoły) przez jednego ucznia lub zespół uczniów samodzielnie.
Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich wykorzystanych utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Za ewentualne wady prawne uczestnik bierze odpowiedzialność na siebie.
18. Udział w konkursie jest bezpłatny.
19. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu następuje do dnia 17 października 2017r do godz. 12.00 poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik do regulaminu) wraz z prezentacją spełniającą wymogi techniczne na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
20. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz udzieleniem zgody na prezentowanie ich na stronie organizatora oraz w materiałach promujących konkurs.

Sposób wyłaniania zwycięzców
21. Selekcja prezentacji będzie miała dwa etapy:
a) Jury na podstawie nadesłanych drogą elektroniczną zgłoszeń wyłoni do dnia 20 października 2017r finalistów Konkursu.
b) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 października 2017r, gdzie uczniowie przedstawią osobiście ustną prezentację swojej twórczości.
22. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w gminie Baranów – miejsce podane będzie w terminie późniejszym.

Jury i nagrody
23. Jury powołuje Organizator.
24. Jury ma zapewnioną całkowitą niezależność podejmowania decyzji. Jego werdykt jest ostateczny.
25. Jury przyznaje jedną nagrodę główną w wysokości 600 PLN, dwa wyróżnienia w wysokości 200 PLN, oraz nagrody dodatkowe w postaci certyfikatów uczestnictwa.
26. Nagrody finansowe wręczone zostaną uczestnikom w dniu 11 listopada 2017r w ramach Fetting Festiwal.
27. Informacje o wynikach zostaną zamieszczone na stronie: www.biblioteka-baranow.pl wraz z prezentacjami laureatów.

Harmonogram Konkursu
28. Do 17 października 2017r do godz. 12.00 – nadsyłanie zgłoszeń.
29. Do dnia 20 października 2017r – wybór finalistów Konkursu.
30. W dniu 25 października 2017r – wybór laureatów Konkursu.
31. W dniu 11 listopada 2017r – wręczenie nagród finansowych.

Postanowienia końcowe
32. Wystąpienia uczestników będą rejestrowane w formie zapisu audio – wideo.
33. W czasie Konkursu wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna imprezy.
34. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich nazwisk, nazwy szkoły oraz na reprodukowanie utrwalonych w ten sposób materiałów w całości lub we fragmentach na stronie Organizatora www.biblioteka-baranow.pl oraz w innych mediach w ramach promocji konkursu.
35. Do dyspozycji uczniów będzie rzutnik podłączony do komputera i sprzęt nagłaśniający.
36. Organizator udziela informacji pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
37. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.
39. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).

pdf-iconZgłoszenie dla uczestnika

pdf-iconZgoda rodzica na udział

 

Zgłoszenia można przesyłać na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
ul. Armii Krajowej 49, 96-314 Baranów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Baranów,
Niniejszym informuję, że w dniu 19 września 2017 roku zostałem w sposób oficjalny zawiadomiony o zamiarze realizacji na terenie Gminy Baranów inwestycji polegającej na budowie portu lotniczego.

Zgodnie z przekazanymi mi informacjami, w czasie najbliższych 2 lat prowadzone będą wyłącznie prace studialne i projektowe oraz opracowana zostanie tzw. specustawa odnosząca się do zasad przygotowywania i realizacji ww. inwestycji.

O przebiegu prac, a także o innych sprawach związanych z planami budowy portu lotniczego, będę informować Państwa na bieżąco, w miarę napływu nowych wiadomości.

 

Andrzej Kolek

Wójt Gminy Baranów

szkolenie-nowa-sucha

geoportal-sdi-baranow.png

plakat-pecha-kucha

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl