Projekt Moja PrzyszłośćGmina Baranów realizuje projekt systemowy w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość" w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" , Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. w Szkole Podstawowej w Golach oraz Gimnazjum w Bożej Woli.
W każdej szkole odbywają się:
• zajęcia z nauki języka obcego;
• zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
• zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, wzmocnienie potencjału rozwojowego, także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, zapobieganie marginalizacji uczniów, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz kształtowanie w nich umiejętności efektywnego spędzania czasu wolnego.

Budżet projektu to 45020,00 zł. Projekt finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach tych środków są pokryte wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie, zakupiony niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć, zakupione materiały edukacyjne oraz sfinansowane całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą.