Zlot Rowerowy OsinyIV ZLOT ROWEROWY OSINY 2015

REGULAMIN:

Cel imprezy:
Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku oraz poznanie terenu gminy Baranów.

Organizator:
Wójt Gminy Baranów

Partnerzy:
Sołectwo Osiny, Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, Ochotnicze Straże Pożarne, WORD Skierniewice

Termin:
28 czerwca 2015 r.

Trasy zlotu:

Uczestnicy rajdu mają do wyboru 3 trasy na terenie gminy Baranów. Startują z wybranego przez siebie punktu mieszczącego się w miejscowości: Baranów, Boża Wola lub Kaski.

Baranów:

START plac przy kościele - ul. Armii Krajowej – Drybus – Wyczółki - Strumiany - Kaski, ul. Rzeczna, ul. Królewska, ul. Południowa - Stara Pułapina – Osiny META

Boża Wola:

START plac przy OSP – ul. Parkowa – ul. Brzozowa – Cegłów – Basin – Stanisławów – Baranów, ul. Armii Krajowej, ul. Piękna ul. Akacjowa, ul. Kościelna, ul. Armii Krajowej - Osiny META

Kaski:

START plac przy kościele ul. Królewska - Regów - Żaby - Boża Wola, ul. Parkowa, ul. Błońska - Bronisławów - Cegłów – Murowaniec – Osiny META

Długość trasy rowerowej ok. 17 km
Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, każda z drużyn zabezpieczona będzie przez samochody strażackie.
Trasy zaznaczone są na mapie, która stanowi załącznik do regulaminu.

Plan zlotu:
Godz. 13:40 – rejestracja w punktach startowych
Godz. 14:00 – start
Godz. 15:30 – przyjazd na metę
Godz. 15:50 – posiłek regeneracyjny
Godz. 16:30 – gry, zabawy, konkursy sportowe
Godz. 18:00 – zakończenie zlotu

Warunki uczestnictwa:
- uczestnicy zlotu dokonują rejestracji w punktach startowych (imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania),
- udział w zlocie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie. Osoby w wieku 14-17 lat mogą wziąć udział tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 14lat mogą wziąć udział w zlocie tylko jadąc na całej trasie pod stałą opieką osoby dorosłej. (Wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w szkołach i na stronie www.gmina-baranow.pl oraz w dniu Zlotu),
- zlot odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasady ruchu drogowego,
- uczestnicy powinni zabrać ze sobą przybornik techniczny (do naprawy roweru), napój, koc,
- uczestnicy biorą udział w zlocie na własną odpowiedzialność,
- organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników zlotu.
Nagrody:
Wśród mieszkańców gminy Baranów - uczestników zlotu wylosowana zostanie nagroda specjalna - rower. W punkcie startowym każdy rejestrujący uczestnik otrzyma kartę upoważniającą do udziału w losowaniu z numerem. Po przyjeździe na metę, uczestnik wrzuca kartę do losowania do wyznaczonego pojemnika. Odbiór nagrody specjalnej musi nastąpić osobiście. W przypadku braku osoby (uczestnika), nagroda ta będzie losowana ponownie. 1 uczestnik wygrywa 1 nagrodę.
W losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy w Baranowie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.

Informacje dodatkowe:
1. Ze względu na warunki atmosferyczne zlot może być przełożony na inny termin – ewentualne zmiany zostaną opublikowane na stronie urzędu gminy (www.gmina-baranow.pl).
2. Uczestnicy zlotu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Mapa zlotu rowerowego - Osiny 2015