szkody łowieckieW związku ze zdarzającymi się na terenie naszej gminy przypadkami dokonywania przez zwierzęta dzikożyjące szkód łowieckich w uprawach rolnych informujemy, że Gmina Baranów nie jest właściwym organem do którego kierować należy roszczenia z tytułu szkód łowieckich. W piśmie skierowanym do Wójta Gminy Baranów przez Pana Piotra Chmielewskiego, Sekretarza Zarządu Koła Łowieckiego "GRUNWALD" czytamy m.in.:

"Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.03.2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2010 r., poz. 272), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.), Zarząd Koła Łowieckiego „GRUNWALD" przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie informuje, że na terenie dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych są:

w obwodzie nr 417: Gospodarz Obwodu nr 417 - Kol. Tomasz PIETRZAK
Zam. Elżbietów 10, 96-516 Szymanów, Tel. 696 821 330
w obwodzie nr 401: Gospodarz Obwodu nr 401 - Kol. Cezary BARTCZAK
Zam. Plecowice 70B, 05-088 Brochów, Tel. 601 957 386

Jednocześnie informuję, że właściciel lub posiadacz gruntu na którym powstała szkoda (rolnik), zgłasza szkodę wyłącznie w formie pisemnej do ww. osoby, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia (w przypadku szkód wyrządzonych w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania) - wzór zgłoszenia szkody w załączeniu do pisma."

Poniżej zamieszczamy oryginał ww. pisma, oraz formularze zgłoszenia szkód łowieckich, które należy składać bezpośrednio u wskazanych powyżej osób (Gospodarzy Obwodów).

Informacja własna
fot. Tygodnik Ciechanowski

pdf-iconOryginał pisma

pdf-iconZgłoszenie Obwód 401

pdf-iconZgłoszenie Obwód 417