Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

PROW-2014-2020-logo-kolorTrwają nabory w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020" na wsparcie:
- inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej,
- inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,
- tworzenia grup producentów i organizacji producentów.
500 tys. zł na wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej,nabór do 29 listopada 2016r.

Kto może ubiegać się o wsparcie:
Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać się podmiot, który:
• jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką cywilną, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "załącznikiem I do rozporządzenia Komisji", wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie określonym w załączniku do rozporządzenia;
• jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;
• wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności);
• nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
• ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym".
Zakres wsparcia:


Pomoc można otrzymać na:
1. zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności: nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
• w tym:
1. przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
2. ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
• aparatury pomiarowej i kontrolnej,
• sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
2. wdrożenia systemu zarządzania jakością;
3. rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w ww. pkt. 1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
4. opłat za patenty i licencje;
5. ogólne, w tym przygotowania biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. złotych netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych.
Warunki i tryb składania wniosku o przyznanie pomocy zostały opisane w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków.
Szczegółowe informacje na temat poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" PROW 2014-2020 udzielane są w Biurach Wsparcia Inwestycyjnych Oddziałów Regionalnych ARiMR, Departamencie Działań Inwestycyjnych Centrali ARiMR (22) 318-47-00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz dostępne pod adresem http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wsparcie-inwestycji-w-tworzenie-i-rozwoj-dzialalnosci-pozarolniczej.html

 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,
nabór do 28 października 2016 r.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
• podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
• nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
• jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
• posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
• zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
o nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:
- producentami rolnymi,
- grupami lub organizacjami producentów,
- związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów
- podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 300 000 zł.
Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł.
Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1) zakupu (wraz z instalacją)
• maszyn lub urządzeń do:
o magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
o przetwarzania produktów rolnych,
o magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
o przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
• aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
• oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
• budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
• budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
• pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
• kosztorysów,
• projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
• przygotowania biznesplanu,
• sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
Warunki i tryb składania wniosku o przyznanie pomocy zostały opisane w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków.
Szczegółowe informacje na temat tego poddziałania udzielane są w Biurach Wsparcia Inwestycyjnych Oddziałów Regionalnych ARiMR, Departamencie Działań Inwestycyjnych Centrali ARiMR (22) 318-47-00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz dostępne pod adresem http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html.

 

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
nabór do 28 listopada 2016

Pomoc będzie przyznana grupie producentów, która spełni m.in. następujące warunki:
1. składa się wyłącznie z osób fizycznych;
2. została uznana przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych (...);
3. posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR;
4. działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR;
5. której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6. której każdy członek, będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana;
7. zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia;
8. składa się z producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów, wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt (lub produkt tożsamy), której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r., w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność administracyjną lub inwestycyjną w ramach:
1. działań:
1. "Grupy producentów rolnych" PROW 2004-2006,
2. "Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013,
3. "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014-2020,
4. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013,
5. "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" PROW 2007-2013,
2. mechanizmów pomocy finansowej udzielanej:
1. wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
2. uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.
Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.
Wsparcie wynosi:
• w pierwszym roku - 10% przychodów netto,
• w drugim roku - 8% przychodów netto,
• w trzecim roku - 6% przychodów netto,
• w czwartym roku - 5% przychodów netto,
• w piątym roku - 4% przychodów netto.
Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.
Szczegółowe informacje na temat tego poddziałania udzielane są w Biurach Wsparcia Inwestycyjnych Oddziałów Regionalnych ARiMR, Departamencie Działań Inwestycyjnych Centrali ARiMR (22) 318-47-00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz dostępne pod adresem http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html

 

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria