Regulamin Systemu Powiadamiania SMS

herb

 • Zarejestruj się

Regulamin świadczenia usługi
”Gminny System Powiadamiania – esemesiak”

§ 1 Definicje

 1. Usługodawca - Gmina Baranów z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 87 w Baranowie.
 2. Użytkownik - każda osoba posiadająca aktywną usługę telekomunikacyjną w standardzie GSM, u dowolnego operatora telefonii komórkowej działającego na terytorium Polski, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę.
 3. Usługa - „Gminny System Powiadamiania – eSeMeSiak”.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usługi przez Użytkownika.
 2. Rejestracja w Usłudze oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3 Zasady korzystania z Usługi

 1. Informacje w postaci bezpłatnych wiadomości SMS mogą otrzymywać wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie informatycznym Usługi.
 2. Prawidłowa rejestracja w Usłudze polega na wysłaniu przez Użytkownika wiadomości SMS o treści zdefiniowanej przez Usługodawcę na numer 799 448 348, albo wypełnieniu „Formularza rejestracyjnego” i przekazanie go Usługodawcy, albo wypełnieniu formularza on-line, który dostępny jest na stronie internetowej http://www.gmina-baranow.pl.
 3. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Usługi.
 4. Prawidłowa rezygnacja z Usługi polega na wysłaniu przez Użytkownika wiadomości SMS o treści zdefiniowanej przez Usługodawcę na numer 799 448 348, albo wypełnieniu „Formularza rejestracyjnego” i przekazanie go Usługodawcy, albo wypełnieniu formularza on-line, który dostępny jest na stronie internetowej http://www.gmina-baranow.pl.
 5. Użytkownik ponosi koszt rejestracji (koszt wiadomości SMS wysłanej na wskazany numer), który zgodny jest ze stawką taryfową operatora w sieci którego działa telefon Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Usługi przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie informatycznym Usługi przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika.
 7. Numer telefonu Użytkownika, który w okresie jednego miesiąca kalendarzowego nie odbierze 3 wysłanych przez Usługodawcę wiadomości, będzie w sposób automatyczny usuwany z bazy systemu.

§ 4 Treści komunikatów SMS

 1. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach dotyczących Gminy Baranów. Usługodawca zobowiązany jest nie przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Usługodawca będzie przesyłał Użytkownikowi wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące następujących tematów:
 • Alarmy i zagrożenia – komunikaty z tej grupy tematycznej wysyłane będą wyłącznie w przypadku wprowadzenia przez uprawnione do tego władze, stanów alarmowych i stanów zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia na danym terenie informacje zostaną wysłane do wszystkich Użytkowników przypisanych do zagrożonego obszaru.
 • Wydarzenia kulturalne – komunikaty dotyczące wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Baranów
 • Komunikaty urzędowe – komunikaty wysyłane będą w razie potrzeb na podstawie oficjalnych decyzji organów gminy Baranów.
 • Wydarzenia sportowe – komunikaty dotyczące wydarzeń sportowych o charakterze ponadlokalnym, które są organizowane na terenie Gminy Baranów
 • Komunikaty lokalne – komunikaty dotyczące sołectw

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione przez Użytkownika do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,
 • problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych leżących po stronie operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi,
 4. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
 6. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie na stronie http://www.gmina-baranow.pl
 7. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać listownie pod adres Usługodawcy.
 8. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 10. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin obowiązujący od dnia 1 lutego 2015 roku

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria