Ustawa antysmogowa
 • Zarejestruj się

Ustawa antysmogowa

Dnia 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600), tzw. „uchwałę antysmogową". Przyjęcie uchwały zostało poprzedzone wielomiesięcznym procesem uzgodnień i konsultacji społecznych. Dzięki Państwa współpracy na etapie formułowania przepisów uchwały, został wypracowany akt prawny, który pozwoli poprawić stan jakości powietrza na Mazowszu.
Głównym celem uchwały jest doprowadzenie do obniżenia poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM 10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu poprzez wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.
Uchwała wprowadza konieczność wymiany nieekologicznych źródeł ciepła (kotłów, pieców, kominków) oraz zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw. Zmiany te będą jednak stopniowe. Trzeba mieć świadomość, że koszty wymiany kotłów będą znacznie niższe niż szacowane koszty ekonomiczne złej jakości powietrza.

Uchwała nr 162/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.1)) oraz art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089,
1529 i 1566) – uchwala się, co następuje:
§ 1.

1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko wprowadza się, w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy określone niniejszą uchwałą.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji, należy przez to rozumieć pierwsze uruchomienie instalacji w miejscu obecnego użytkowania.

§ 2.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich
eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt
3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 r. poz. 220, 791,
1089, 1387 i 1566), w szczególności piece, kominki i kotły, w tym kotły wchodzące w skład
zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urządzenia słoneczne, jeżeli:
1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, lub
2) dostarczają ciepło do systemu ogrzewania wody użytkowej, lub
3) wydzielają ciepło poprzez:
a) bezpośrednie przenoszenie ciepła, lub
b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy,
lub
c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego
powietrza.

maski-anty-smogowePył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji dla 2012 r. 27 µg/m3.
Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.
smogPyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i oskrzelach. Inhalowane do płuc mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej. Drobne frakcje pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).
Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (tzw. pyły drobne) absorbowane są w górnych i dolnych drogach oddechowych i mogą również przenikać do krwi. Podobnie jak pyły z grupy PM10 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.
Ważne!
- nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu zachowania Twoich sąsiadów,
- przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny np. retortowy,
- używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,
- ograniczaj zużycie ciepła - ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,
- korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru - nie wszędzie musisz dojechać samochodem,
- jeśli w Twojej gminie zorganizowana jest selektywna zbiórka odpadów zielonych - przekazuj pozostałości roślinne do odzysku - nie spalaj ich w ogrodzie.

Legenda do Indeksu Jakości Powietrza

indeks jakości powietrza

Sławomir Janicki

Gdzie mogę zapoznać się z tekstem uchwały antysmogowej?
Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem: https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3417,16217.html lub na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego pod adresem: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/9600/.

Gdzie mogę zapoznać się ze szczegółami ekoprojektu?
Aby dowiedzieć się szczegółów dotyczących wymogów ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe należy zapoznać się z treścią ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Oba dokumenty można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Energii pod adresem: http://www.me.gov.pl/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/Ekoprojekt.

Dlaczego okres likwidacji nieekologicznych pieców będzie trwał aż 10 lat?
Nadrzędnym celem uchwały jest dążenie do poprawy jakości powietrza, przy zachowaniu najniższych kosztów
i w jak najszybszym terminie, zgodnie z zasadą proporcjonalności. Należy podkreślić, że zapisy uchwały
w proponowanym kształcie pozwolą na znaczną poprawę jakości powietrza – jednak nie z natychmiastowym skutkiem, dlatego, że konieczne jest aby mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na terenie województwa mieli czas na wymianę kotłów.

Jak sprawdzić czy kocioł spełnia normy emisyjne zgodne z rozporządzeniem UE?
Informacja o klasie kotła znajduje się na jego tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi. Jeśli nie ma jej w żadnym z tych miejsc – kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas.
Podczas zakupu kotła należy upewnić się u sprzedawcy bądź producenta czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu (Ważne! 5 klasa ≠ ekoprojekt, jednakże posiadacze kotłów 5 klasy, którzy dokonali ich uruchomienia przed dniem wejścia w życie uchwały antysmogowej, mogą korzystać z nich do końca ich żywotności). Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży
i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

Jaka jest różnica pomiędzy kotłami spełniającymi wymogi ekoprojektu, a kotłami 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012?
Maksymalna emisja pyłu z kotła przy jego pracy pełną mocą w obu przypadkach nie może być wyższa niż 40 mg/m³.
Kotły spełniające wymagania ekoprojektu dodatkowo poza dopuszczalnymi normami dla pyłu i tlenku węgla mają określone również restrykcyjne normy dla dwutlenku azotu. Dodatkowo normy wskazane w dyrektywie muszą być dotrzymywane zarówno w wariancie pełnej jak i przy pracy na część mocy. Jest to istotne, ponieważ kotły rzadko pracują na pełnej mocy, natomiast niższe obciążenie powoduje pogorszenie warunków spalania i jednocześnie zwiększa emisję pyłu.
Wymagania ekoprojektu zostały jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej i od 2020 roku obejmą wszystkie kotły dopuszczone do sprzedaży na terenie UE, natomiast norma PN EN 303-5:2012, określająca wymagania dla kotłów klas 3,4 i 5 jest normą dobrowolną, stosowaną tylko przez niektórych producentów kotłów.

Jeżeli posiadam stary piec i nie stać mnie dziś na wymianę, ale zależy mi na środowisku, czym powinienem palić?
Odpowiadając na to pytanie warto podkreślić przede wszystkim czym nie należy palić w piecach, uwzględniając bezwzględny zakaz spalania odpadów. Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są instalacje stosujące najgorsze jakościowo paliwa, tj:
- muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem;
- węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla;
- węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
- paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokre drewno).

Mazowiecka uchwała antysmogowa wprowadza zakaz stosowania ww. paliw od 1 lipca 2018 r.

 


Nie czekając na wejście w życie zakazu dotyczącego rodzajów paliw, chcąc zadbać o zdrowie i środowisko już teraz, użytkownicy pieców nieekologicznych powinni palić w piecach paliwem dobrej jakości, tj. węglem kamiennym, ekogroszkiem, pelletem, brykietem oraz biomasą drzewną lub drewnem sezonowanym, czyli takim, które było przechowywane w odpowiedni sposób - z zapewnionym dostępem do powietrza wiosną i latem, oraz zabezpieczone przed wilgocią, opadami deszczu czy śniegu - jesienią i zimą. Dobrze jest palić przede wszystkim drewnem drzew liściastych (np. buk, brzoza, dąb, grab), zawierającym mniejsze ilości substancji żywicznych, a rozpalać drewnem drzew iglastych (głównie świerk, ponieważ pozostałe gatunki zawierają dużo żywicy, przez co zanieczyszczają wnętrze pieca i tworzą dużo dymu).

Oprócz stosowania paliw wysokiej jakości, użytkownicy kotłów, pieców i kominków powinni przestrzegać poniższych zasad:

 •  kupować tylko certyfikowane paliwa z wiarygodnych źródeł;
 •  stosować paliwa odpowiednie do rodzaju urządzeń grzewczych;
 •  dbać o stan instalacji spalania;
 •  przeprowadzać regularne czyszczenie urządzeń grzewczych;
 •  przeprowadzać regularne czyszczenie przewodów kominowych;
 •  zapewnić odpowiednią wentylację kotłowni.

 

Nieefektywne spalanie powoduje ubytek znacznej ilości ciepła wraz z trującymi gazami i pyłami przez komin. Nie wiesz jak palić czyściej węglem i drewnem? Z instrukcją jak prawidłowo palić w piecu można zapoznać się na stronach internetowych pod adresem: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/ oraz https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2017/pazdziernik_2017/Poradnik__Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_stalych.pdf

 

Gdzie szukać dofinansowania do wymiany źródeł ciepła?

Wymieniając piec na nowy, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ekologiczne źródła ogrzewania, tj. ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, systemy ciepłownicze i odnawialne źródła energii, przy czym należy pamiętać, że uchwała nie wyklucza możliwości użytkowania kotłów na paliwa stałe, a wprowadza jedynie ograniczenia w odniesieniu do ich klasy. Poszukując zatem dofinansowania do wymiany źródeł ciepła należy udać się w pierwszej kolejności do urzędu gminy, ponieważ to samorządy lokalne są głównymi redystrybutorami środków przyznawanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy samorząd województwa. Można zwrócić się również o informację do doradcy energetycznego działającego przy Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zasady dofinansowania programów zmieniają się okresowo. Aktualnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, opracowany został harmonogram naboru wniosków konkursowych na rok 2018 o dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych w ramach działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.
Również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest w trakcie przygotowywania harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć modernizacji źródeł ciepła małej mocy na 2018 r. Dlatego poszukując informacji na temat dofinansowania, warto śledzić informacje zamieszczane również na stronach internetowych instytucji krajowych oraz wojewódzkich, związanych z ochroną środowiska, tj:

 •  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 •  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 •  Funduszu Termomodernizacji i Remontów;
 •  Banku Ochrony Środowiska.

Czym jest uchwała antysmogowa i kogo dotyczy?
Uchwała antysmogowa jest regulacją prawną, która ma zapewnić czyste powietrze mieszkańcom Mazowsza. Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW,
w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności:
• pieców,
• kominków,
• kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.
Uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie województwa mazowieckiego stanowi akt prawa miejscowego
i obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.
Po co nam uchwała antysmogowa?
Zanieczyszczenie powietrza, głównie drobnymi pyłami, wpływa na przedwczesne zgony, zwiększa możliwość zachorowania na wiele groźnych chorób, tj. nowotwory, a także może prowadzić do bezpłodności czy obumarcia płodu. Leczenie chorób wywołanych przez smog pociąga za sobą wysokie koszty leczenia, ale także nieobecności chorych w pracy.
Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza powodującymi powstawanie smogu są stare instalacje, w których spalane jest najgorsze jakościowo paliwo, tj.:
• muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
• węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
• węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu 0–3 mm,
• paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokre drewno).
Spalanie wyżej wymienionych paliw powoduje wysoką emisję do powietrza substancji mających negatywny wpływ na zdrowie ludzi, a także na stan środowiska naturalnego. Dlatego konieczne jest wprowadzenie uchwały antysmogowej. Wymiana przestarzałych kotłów i stosowanie paliw dobrej jakości wpłynie na znaczną poprawę czystości powietrza, a także zdrowia mieszkańców.
Uchwała antysmogowa obowiązuje od 11 listopada 2017 r.
Co dalej?
• od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
a) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
b) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
c) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
d) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych
w ekoprojekcie.
W jaki sposób sprawdzić klasę kotłów?
Klasa 3, 4 i 5 kotła wg normy PN-EN 303-5:2012 oznacza, że kotły podzielone są ze względu na wielkość/ilość zanieczyszczeń emitowanych/wprowadzanych do powietrza/do środowiska.
I tak, np. dla kotłów/pieców klasy 5 dopuszczalne ilości tych zanieczyszczeń są najniższe wg w/w normy, co oznacza, że są one najmniej szkodliwe dla środowiska, a w związku z tym również dla zdrowia. Kotły klasy 3 i 4 mają te normy dużo gorsze.
Podczas zakupu kotła należy upewnić się u sprzedawcy bądź producenta czy posiada on certyfikat
i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu. Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju
i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.
Czym są wymagania ekoprojektu?
Wymagania ekoprojektu zostały jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne normy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Założeniem ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez ww. urządzenia.
Skąd można uzyskać dofinansowanie?
Poszukując dofinansowania do wymiany źródeł ciepła należy udać się w pierwszej kolejności przede wszystkim do urzędu gminy. Można zwrócić się również do doradcy energetycznego działającego przy Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła może odbyć się również ze środków:
1) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,
2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020,
3) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
5) Funduszu Termomodernizacyjnego,
6) Kredytów i pożyczek bankowych.
Możliwe sankcje
Należy pamiętać, że przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będzie kontrolowane za równo w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Dlaczego czyste powietrze jest tak ważne?

Tlen zawarty w powietrzu, niezbędny jest do prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu, w tym również ludzi. Dorosły człowiek w stanie spoczynku, oddycha ok. 15 razy na minutę, tym samym wprowadza do płuc ok. pół litra powietrza. W ciągu minuty pobiera tym samym ok. 7,5 l powietrza, co w ciągu doby daje aż 10 500 l powietrza. Należy przypomnieć, iż tylko około 1/5 powietrza stanowi tlen. Resztę stanowią inne składniki, w tym także gazowe oraz pyłowe zanieczyszczenia powietrza, jakie zostały wytworzone zostały w związku z działalnością człowieka. Zanieczyszczenia, jakie występują w powietrzu, niekorzystnie wpływają na układ oddechowy. Mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka zachorowalności (a także śmiertelności) w wyniku chorób płuc, układu krążenia oraz zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów. Należy zauważyć, iż w grupie podwyższonego ryzyka zachorowalności znajdują się przede wszystkim dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby starsze. Nie narażajmy ich na niebezpieczeństwo!

Co w największym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza?

Niestety człowiek, a także jego działalność. Niegdyś największa emisja zanieczyszczeń powietrza związana była z pracą elektrowni i zakładów pracy, które do wytworzenia energii wykorzystywały węgiel. Obecnie największym zagrożeniem jest emisja niska, która powstaje w wyniku spalania węgla oraz paliw stałych w domowych piecach, a także w wyniku spalin wytwarzanych przez nasze samochody.

Czego nie wolno spalać?

Opon, wyrobów gumowych, granulatu z gumy, butelek PET, opakowań TETRAPAK, farb, rozpuszczalników, przepracowanych olejów, starych mebli, ubrań, papieru (z kolorowych magazynów), drewnianych ram okiennych, zanieczyszczonych farbami, tłuszczami czy też innymi substancjami papierów lub tektury, malowanych kawałków drewna itp.

Nie palmy odpadów!

Podczas spalania odpadów w zwykłych, przydomowych piecach, emitowane są szkodliwe substancje, takie jak: pyły, które powodują zanieczyszczenie metalami ciężkimi, trujący tlenek węgla, a także tlenek azotu, powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. W dymie znajduje się dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny.

Te szkodliwe związki wdychane są nie tylko przez ciebie ale tez przez twoją rodzinę czy sąsiadów. Wnikają one do twojego ogródka, pól, wody, a przez szpary do wnętrza domu. Jeśli spalasz odpady w przydomowym piecu licz się z tym, że twój komin prędzej czy później zapcha się sadzą. Stąd już prosta droga do zaczadzenia czy pożaru. Specjaliści mówią jasno: domowe kominy pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń, niż zakłady czy spalarnie śmieci.

Dioksyny, które powstają w wyniku palenia plastiku w niewielkich temperaturach palenisk przydomowych to związki, które są niebezpieczne nawet w niewielkich ilościach (są 10 tys. razy bardziej trujące niż cyjanek potasu). 2 miligramy dioksyn może zabić człowieka ważącego 80 kg. Nie bez znaczenia jest fakt, iż związki te są niezwykle rakotwórcze, naruszają strukturę kodu genetycznego, działają mutagennie. Ponadto związki te osłabiają proces wzrostu, powodują zaburzenia hormonalne i neurologiczne. To tylko nieznaczna część chorób, jakie wywołują dioksyny. Skala problemu nie jest mała. Stwierdzono bowiem, że ponad 50 % dioksyn dostaje się do ludzkiego organizmu wraz z pokarmem, szczególnie pod postacią produktów mięsnych, mleczarskich, a także ryb. Dioksyny są niezwykle trwałe. Ich rozkład w glebie wynosi bowiem około 10 lat. W organizmie ludzkim, związki te odkładają się w wątrobie i tkance tłuszczowej.

Czy wiesz, że ...

Po spaleniu 1 kg poliuretanów, które występują w m.in. uszczelkach czy gąbkach, otrzymujemy aż od 30 do 50 litrów cyjanowodoru;
1 kg odpadów PCV, z którego wykonane są butelki, folie, wykładziny, po spaleniu powstaje aż 280 litrów chlorowodoru. W połączeniu z parą wodną chlorowodór tworzy kwas solny.
Dioksyn emitowany jest ponad 700 razy więcej w domowych paleniskach niż podczas utylizacji odpadów w spalarni profesjonalnej.

Jakość powietrza

Z bieżącą prognozą jakości powietrza można zapoznać się wchodząc bezpośrednio na link: http://sojp.wios.warszawa.pl/prognoza/

Skala Jakości Powietrza wykorzystywana jest do prezentacji danych na stronie głównej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie prezentowane są informacje dotyczące poziomów stężeń zanieczyszczeń zanotowanych w określonej dobie.

Poziom jakości powietrza

Zalecenia dla ludności

Bardzo dobry

Jakość powietrza jest dobra.
Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.
Warunki idealne na aktywności na zewnątrz.

Dobry

Jakość powietrza jest wciąż dobra.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.
Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.

Umiarkowany

Jakość powietrza jest akceptowalna.
Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.
Warunki dobre na aktywności na zewnątrz.

Dostateczny

Jakość powietrza jest średnia.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne.
Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło. 

Zły

Jakość powietrza jest zła.
Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni je ograniczyć. Nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

Bardzo zły

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła.
Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz.
Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza

Poziom jakości powietrza

PM10 [µg/m3]

PM2,5 [µg/m3]

Bardzo dobry

0-20 

0-12

Dobry

21-60

13-36

Umiarkowany

61-100

37-60

Dostateczny

101-140

61-84

Zły

141-200

85-120

Bardzo zły

>200

>120

WIOŚ w Warszawie na bieżąco kontroluje jakość powietrza w ramach państwowego monitoringu środowiska. Raporty za rok 2015 dostępne są poniżej:

Ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za 2015 rok, http://www.wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje/1189,Roczna-Ocena-Jakosci-Powietrza-w-wojewodztwie-mazowieckim-Raport-za-rok-2015.html

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wymienionymi poniżej:
Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku, http://www.wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje/1266,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2015-roku.html
Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000758
Wywiad z profesorem Wojciech Hanke, krajowym konsultantem ds. zdrowia środowiskowego,

http://www.tworzymyatmosfere.pl/zanieczyszczone-powietrze-powoduje-smiertelne-choroby

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria