rada-gminy-baranowRada Gminy Baranów informuje, że Uchwałą nr XLV/242/2014 w dniu 7 listopada określono nowe stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2 : 0,86 zł;
b) pod jeziorami, gruntów zajętych przez zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha : 4,58 zł;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzeniem odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 : 0,40 zł.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych za 1 m2 : 0,72 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 : 18,50 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 : 10,80 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1 m2 : 4,70 zł;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie statutowej odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 : 6,50 zł.
3. Od budowli:
2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Bogumiła Rutkowska