Zasady obejmowania Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów


Rozdział I
Przyznawanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Baranów


§ 1

Prawo przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Baranów, jako wyróżnień podkreślających szczególny charakter imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie gminy Baranów, przysługuje Wójtowi Gminy Baranów.

§2

Kryteria przyznawania wyróżnień:

1. Wójt Gminy Baranów może objąć honorowym patronatem imprezy lub wydarzenia naukowe, gospodarcze, edukacyjne, sportowe, kulturalne, mające na celu promocję gminy Baranów.
2. Honorowym Patronatem może być objęta impreza lub wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

§3

1. Objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
2. Złożenie wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów nie jest równoznaczne z przyznaniem Patronatu.

§4

Objęcie Patronatem nie zwalnia organizatora imprezy lub wydarzenia z obowiązku dopełnienia wszystkich przewidzianych prawem procedur oraz uiszczenia związanych z tym opłat i innych należności.

 

Rozdział II
Uprawnienia do wnioskowania o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów


§5

Z wnioskiem o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów występuje organizator.

§6

Wniosek o którym mowa w § 5, składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie www.gmina-baranow.pl lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie. Wzór wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§7

1. Termin składania wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów nie może być krótszy niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy lub wydarzenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Baranów może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w § 7 ust. 1.

 

Rozdział III
Procedura przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Baranów

 

§8

Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów należy przesłać na adres: Urząd Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87; 96-314 Baranów lub złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87; 96-314 Baranów.

§9

1. O objęciu, bądź odmowie objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Baranów, wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Odmowa objęcia Patronatu nie wymaga uzasadnienia.

§10

W przypadku objęcia Honorowym Patronatem organizator zobowiązany jest do umieszczenia logo gminy oraz informacji o patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych organizatora.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Andrzej Kolek

 

pdf-iconZarządzenie nr 58 z 2014 roku

 

 

pdf-iconZałącznik nr 1 - Zasady obejmowania patronatem honorowym

 

 

pdf-iconZałącznik nr 2 - Wniosek o objęcie patronatem honorowym