belka-unia-europejska

 

nauka-czyni-mistrza-informacja-o-projekcie

 

Informacja o realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-7342/16 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

„Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów" jest projektem realizowanym przez Gminę Baranów (obszar wiejski) w okresie lipiec 2017 r. – sierpień 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji ogólnej na terenie gminy wiejskiej Baranów w 3 Szkołach Podstawowych: w Golach, w Baranowie i w Kaskach oraz 2 Gimnazjach: w Bożej Woli i w Baranowie do VIII.2018r. poprzez wdrożenie 5 kompleksowych programów edukacyjno-rozwojowych polegających na:

 • podniesieniu co najmniej 2 kompetencji kluczowych i 4 powiązanych z nimi umiejętności/postaw niezbędnych na rynku pracy u co najmniej 115 uczniów ww. placówek poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi;
 • nadaniu/wzmocnieniu kompetencji kadr wszystkich 5 szkół (18 osób) w zakresie metod i stosowania narzędzi wspierających kształtowanie kompetencji kluczowych i atrakcyjność uczniów na rynku pracy;
 • wzmocnieniu potencjału 5 szkół gminy w nauczaniu opartym na metodach eksperymentu i kompetencji kluczowych ICT dzięki objęciu 120 uczniów dodatkowymi zajęciami przyrodniczych przy wykorzystaniu zakupionego do prowadzenia eksperymentów sprzętu w szkołach i utworzenia 1 międzyszkolnej pracowni TIK;
 • wzroście kompetencji zawodowych co najmniej 9 nauczycieli przedmiotów matem –przyrodniczych 5 szkół w zakresie prowadzenia zajęć z eksperymentalnymi i w z zakresie programowania;
 • podniesieniu efektów nauczania i efektów rewalidacyjnych szkół dzięki wsparciu indywidualnym uczniów SPEDU;
 • podniesieniu kwalifikacji kadr przez szkolenia doskonalące z zakresu prowadzenia indywidualizacji i pracy z uczniem wykazującym problemy;
 • doposażenie wszystkich 5 szkół w pomoce/narzędzia do pracy z uczniami SPEDU zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Planowane efekty:

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 5
 • Liczba szkół, w których pracowni e przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 5
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe/postawy po opuszczeniu programu – 115
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje/postawy po opuszczeniu programu – 18
 • Liczba uczniów, którzy nabyli co najmniej dwie kompetencje kluczowe i cztery powiązane z nimi postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy po opuszczeni u programu - 115
 • Liczba uczniów, u których nastąpił wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych lub ICT dzięki nauce opartej na met odzie eksperymentu/programowaniu po opuszczeniu programu – 96
 • Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, u których nastąpił wzrost efektów nauczania po opuszczeniu programu – 10
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 5
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 20
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 6
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 144
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania co najmniej 2 kompetencji kluczowych oraz 4 powiązanych z nimi postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy w programie – 144
 • Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych objętych indywidualizacją/zajęciami specjalistycznymi w programie 12
 • Liczba utworzonych pracowni międzyszkolnych TIK udostępnionych pozostałym 4 szkołom podlegającym pod ten sam organ prowadzący w ramach współpracy dotyczącej wykorzystania posiadanych zasobów w zakresie TIK – 1
 • Liczba szkół, których uczniowie i nauczyciele zostali objęci kompleksowym programem wsparcia w ramach 4 typu projektu (Indywidualizacji pracy z uczniem) – 5

Wartość projektu: 497 017 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 472 166 zł.

belka-unia-europejska