Projekty Unii Europejskiej

herb

  • Zarejestruj się

REGULAMIN PROJEKTU
„Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów"
nr RPMA.10.01.01-14-7342/16

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w ramach projektu: „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów".
2. Projekt realizowany jest przez Gminę Baranów, na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7342/16,zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej X „Edukacja Dla Rozwoju Regionu".
4. Projekt realizowany jest od 01.07.2017 roku do 31.08.2018 roku.
5. Rekrutacja oparta jest na zasadzie równych szans, w tym równości ze względu na wiek, płeć i niepełnosprawność.
6. Rekrutacja odbywa się na terenie szkoły biorącej udział w projekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Dokumentację oraz inne informacje związane z realizacją projektu gromadzone są w Biurze projektu, które znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, pok. Nr 13, tel. 46 858 13 50 wew. 64.
§ 2 Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

1. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów";
2. Projekt – oznacza projekt pn. „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów";
3. Beneficjent – należy przez to rozumieć Gminę Baranów;
4. Rodzic/opiekun prawny dziecka – przedstawiciel ustawowy dziecka ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka do udziału w projekcie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
5. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w celu przeprowadzenia rekrutacji Uczestników Projektu;
6. Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za koordynację działań w projekcie;
7. Biuro Projektu – miejsce, w którym gromadzona jest dokumentacja związana z Projektem. Biuro znajduje się w siedzibie beneficjenta, tj. w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów;
8. Szkoła – należy przez to rozumieć, szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów;
9. Nauczyciel/Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę (w tym dyrektorów) zatrudnionych w szkole zakwalifikowanych do udziału w Projekcie;
10. Uczeń/Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę szkoły bezpośrednio korzystającej ze wsparcia, tj. bezpłatnych dodatkowych pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych;
11. Szkolenia – należy przez to rozumieć szkolenia dla Nauczycieli pracujących w szkole biorącej udział w realizacji Projektu;
§ 3 Cel Projektu
Celem projektu jest podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji ogólnej w szkołach na terenie gminy Baranów w okresie lipiec 2017 r. – sierpień 2018 r. poprzez wdrożenie 4 kompleksowych programów edukacyjno-rozwojowych.

§ 4 Zakres i formy wsparcia w ramach Projektu
1. Projekt skierowany jest do 144 uczniów i 20 nauczycieli w szkołach na terenie Gminy Baranów.
2. Projekt dla Uczniów podzielony jest na cztery typy wsparcia:
1) Typ. 1: Pionierzy na rynku pracy - Rozwój kompetencji kluczowych/postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 144 uczniów (KK: matematyczna i posługiwania się językami obcymi, postawy przedsiębiorcze, umiejętność pracy zespołowej i kreatywność i innowacyjność) oraz wsparcie nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych/postaw i umiejętności na rynku pracy u podopiecznych (grupa A)

1. Zajęcia dla uczniów:
1) Z języka obcego:
- liczba uczestników: 12 grup po 12 osób, w tym 1 grupa SP Gole, 6 grup SP Baranów, 2 grupy SP Kaski, 3 grupy SP Boża Wola,
- liczba godzin zajęć: 35 godzin na grupę, łącznie 420 godziny.
2) Matematyka za pan brat:
- liczba uczestników: 12 grup po 12 osób, w tym 1 grupa SP Gole, 6 grup SP Baranów, 2 grupy SP Kaski, 3 grupy SP Boża Wola,
- liczba godzin zajęć: 35 godzin na grupę, łącznie 420 godziny.
3) Gra biznesowa – symulacja przedsiębiorstwa:
- liczba uczestników: 12 grup po 12 osób, w tym 1 grupa SP Gole, 6 grup SP Baranów, 2 grupy SP Kaski, 3 grupy SP Boża Wola,
- liczba godzin zajęć: 28 godzin na grupę, łącznie 336 godzin.
4) Dream Team – warsztaty aktywnej pracy w grupie:
- liczba uczestników: 12 grup po 12 osób, w tym 1 grupa SP Gole, 6 grup SP Baranów, 2 grupy SP Kaski, 3 grupy SP Boża Wola,
- liczba godzin zajęć: 16 godzin na grupę, łącznie 192 godziny.
5) CREATIVE BEAST - zajęcia kształtujące postawę/umiejętność kreatywnego innego niż zwykle słownictwa/zwrotów w języku angielskim:
- liczba uczestników: 12 grup po 12 osób, w tym 1 grupa SP Gole, 6 grup SP Baranów, 2 grupy SP Kaski, 3 grupy SP Boża Wola,
- liczba godzin zajęć: 8 godzin na grupę, łącznie 96 godzin.

2. Szkolenie dla nauczycieli:
1) Gra biznesowa w praktyce
- liczba uczestników: 10 osób,
- liczba godzin zajęć: 16.
2) Praktyczne zastosowanie współpracy zespołowej w szkole.
- liczba uczestników: 2 grupy po 12 osób,
- liczba godzin zajęć: 20.

2)Typ 2: Z eksperymentem za pan brat - Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w oparciu o metodę eksperymentu oraz doposażenie bazy dydaktycznej w zakresie prowadzenia nauczania opartego na metodzie eksperymentu (grupa B):
1. Zajęcia dla uczniów:
1) Przyrodnicze laboratorium,
- liczba uczestników: 6 grup po 8 osób, w tym 1 grupa SP Gole, 3 grupy SP Baranów, 1 grupa SP Kaski, 1 grupy SP Boża Wola,
2) - liczba godzin zajęć: 35 godzin na grupę, łącznie 210 godzin.
2. Obóz naukowy – Experymenty,
- liczba uczestników: 5 grup po 8 osób, 5 dni w okresie wakacji 2018 r.
3. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

3)Typ 3: Rozwój umiejętności informatycznych - poszerzanie kompetencji uczniów i nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej w SP w Kaskach w Gminie Baranów (grupa B):
1. Utworzenie międzyszkolnej pracowni TIK w szkole w Kaskach
2. Zajęcia dla uczniów:
1) Robotyka – to lubię!
- liczba uczestników: 10 grup, w tym 1 grupa SP Gole, 5 grup SP Baranów, 2 grupy SP Kaski, 2 grupy SP Boża Wola,
- liczba godzin zajęć: 16 godzin na grupę, łącznie 160 godziny.
2) MAPPTIPE Innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiów edukacyjnych
- liczba uczestników: 1 grupa - 12 osób,
- liczba godzin zajęć: 16 godzin
3. Szkolenie dla nauczycieli:
1) Programowanie.
- liczba uczestników: 2 grupy po 5 osób,
- liczba godzin zajęć: 24.
4) Typ 4: Pomocna dłoń - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPEDU), w tym młodszych, doposażenie szkół oraz wsparcie kadry szkół w zakresie wsparcia uczniów SPEDU.

1. Zajęcia dla uczniów:
1) Terapia indywidualna uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- liczba uczestników: 12 osób,
- liczba godzin zajęć: 20 godz na ucznia.
2) Logopedia dla uczniów niepełnosprawnych
- liczba uczestników: 2 osoby
- liczba godzin zajęć: 20 godz. na 1 ucznia
2. Szkolenie dla nauczycieli:
1) Z zakresu radzenia sobie z trudnymi zrachowaniami uczniów w procesie indywidualizacji pracy i rozpoznawania potrzeb uczniów
- liczba uczestników: 1 grupa - 10 osób,
- liczba godzin zajęć: 16.

§ 5 Warunki udziału w projekcie
1. Uczestnikami projektu jest 144 uczniów i 20 nauczycieli ze szkół z terenu gminy Baranów.
2. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
1) jest uczniem/nauczycielem w szkole na terenie gminy Baranów,
2) dopełni wszystkich formalności określonych w § 5 pkt. 3.
3. Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu składa następujące dokumenty:
1) Formularz zgłoszeniowy do projektu dla uczestnika stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) Deklarację uczestnictwa w projekcie dla ucznia stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu;
3) Deklarację uczestnictwa w projekcie dla ucznia stanowiącą załącznik nr 2a do Regulaminu;
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. W przypadku uczniów wymienionych w § 5 pkt. 2 premiowane będą:
a) kobiety +3 pkt. (zasada równości płci - mniej kobiet na przedmiotach ścisłych);
b) orzeczenie o niepełnosprawności + 10 pkt.;
c) SPEDU+5 pkt. (zaświadczenie szkoły oraz opinia wychowawcy);
d) uczniowie o najniższych wynikach +7 pkt. (opinia wychowawcy),
e) potrzeby ucznia w kontekście wsparcia w projekcie 1- 6pkt.(opinia wychowawcy).
5. Do projektu kierowani uczniowie o najwyższej liczbie punktów, pozostali uczniowie na listach rezerwowych.
6. W przypadku grupy B o której mowa w § 4 pkt. 2 ust. 2 i 3 grupę docelową wybiera dyrekcja spośród zgłoszonych zgodnie z profilem nauczania.
7. W przypadku nauczycieli wybór należał będzie do dyrektora danej szkoły zgodnie z profilem nauczania.
8. W przypadku identycznej liczby punktów pod uwagę będzie brana opinia wychowawcy
9. Warunki szczegółowe udziału w Projekcie:
1. Rekrutacja uczestników projektu (uczniów i nauczycieli) będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem Dyrektora Szkoły;
2. W skład Komisji wchodzą: dyrektor szkoły, dwóch nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora.
3. Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacji będą tworzone listy podstawowe, a w przypadku większej liczby chętnych, listy rezerwowe.
4. Osoba z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowana na listę podstawową w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie uczestnika zakwalifikowanego na listę podstawową (za rezygnację uznaje się złożenie przez uczestnika pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie w szkole, w której uczestnik brał udział w Projekcie).
5. Rekrutacja będzie przeprowadzona w szkole biorącej udział w projekcie w sposób otwarty i ciągły w okresie IX.2017 r. - V.2018 r.
§ 6 Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest odrębnie dla każdej formy wsparcia.
2. Dyrektor szkoły przeprowadzi w szkole spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim.
3. Druki rekrutacyjne będą dostępne w sekretariacie szkoły, w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Gminy. Wymagane dokumenty rekrutacyjne, zgodnie z §5, należy składać do sekretariatu szkoły. Sekretariat przekazuje do Biura Projektu.
4. Komisja Rekrutacyjna dokona ostatecznego zatwierdzenia listy uczestników w oparciu o następujące kryteria:
1) Kompletne i poprawnie wypełnione wszystkie dokumenty rekrutacyjne;
2) Spełnienie warunków formalnych i szczegółowych wymienionych w Regulaminie;
3) Ilość uzyskanych punktów,
4) Limit miejsc na poszczególne formy wsparcia.
5. Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych formach wsparcia, podpisane przez Komisję Rekrutacyjną, będą podstawą do utworzenia grup zajęciowych lub zakwalifikowania uczestnika na szkolenie.
6. Dokumentacja, na podstawie której uczestnik został zakwalifikowany winna być czytelna, przejrzysta i nie wzbudzać wątpliwości, co do sposobu kwalifikacji. Docelowo dokumentacja przechowywana będzie w Biurze Projektu.
7. Z przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego sporządzany jest protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczestników do Projektu.
8. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostaną powiadomione poprzez wywieszenie w szkole na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły listy uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia, podpisanej przez Komisję Rekrutacyjną.
9. Informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych wykorzystywane będą wyłącznie dla celów realizacji Projektu – na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji oraz na potrzeby ewidencji szkoleniowej.
10. Beneficjent zapewnia poufność otrzymanych informacji i danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
§ 7 Uprawnienia i obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik Projektu uprawiony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
2. Uczestnik Projektu przysługuje prawo do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, przewidzianych we Wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Do obowiązków Uczestnika należy:
1) systematyczny i aktywny udział w zajęciach w terminach i miejscach wyznaczonych przez Beneficjenta;
2) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności;
3) przestrzeganie punktualności;
4) informowanie nauczyciela prowadzącego zajęcia grupowe lub indywidualne o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w zajęciach;
5) bieżące informowanie o zmianach w danych teleadresowych;
6) uczestnictwo w mierzeniu efektów realizacji projektu w okresie trwania projektu, w trakcie i na zakończenie udziału w projekcie w formie ankiet;
7) przestrzeganie ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu realizacji projektu);
8) wypełnianie testów umiejętności dla celów ewaluacji i monitorowania projektu, udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych problemów,
9) wypełnienie w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych.
4. Frekwencja Uczestnika na zajęciach nie może być niższa niż 80% godzin dydaktycznych. Nieobecność powyżej 20% godzin dydaktycznych nieusprawiedliwionych stanowi podstawę do skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu.
5. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Rodzic/opiekun prawny dziecka niezwłocznie poinformuje pisemnie nauczyciela o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach. Dokumenty poświadczające nieobecność usprawiedliwioną musza być dostarczone do Biura Projektu.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnację taką składa jego rodzic/opiekun prawny.
7. Skreślenie z listy uczestników Projektu może również nastąpić w przypadku niestosowania się przez Uczestnika do zasad zapewniających prawidłową realizację wsparcia, w których Uczestnik bierze udział lub zaprzestania nauki w szkole objętej wsparciem.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Beneficjenta.
3. W ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego oraz polskiego.
4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz w szkole uczestniczącej w Projekcie oraz na stronie Gminy Baranów w zakładce w zakładce poświęconej projektowi.
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Wójt Gminy
Andrzej Kolek

1. PROJEKT_Nauka_czyni_mistrza_DEKLARACJA_NAUCZYCIEL.pdf
2. PROJEKT_Nauka_czyni_mistrza_DEKLARACJA_ucznia.pdf
3. PROJEKT_Nauka_czyni_mistrza_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf
4. PROJEKT_Nauka_czyni_mistrza_oswiadczen_ucznia.pdf
5. PROJEKT_Regulamin_rekrutacji.pdf

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria