Tytuły honorowe

herb

  • Zarejestruj się

Tytuły honorowe

Tadeusz SkrzypczyńskiTadeusz Skrzypczyński przez całe swoje życie prywatne i zawodowe był głęboko związany z Gminą Baranów. Żył jej problemami, pracował dla niej i dla jej mieszkańców.


W czasie swojej drogi zawodowej pełnił różne funkcje publiczne:
• Był pracownikiem Gromadzkiej Rady Narodowej w Buszycach,
• Pracownikiem, a później Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Baranowie,
• Dyrektorem Banku Spółdzielczego w Baranowie
• Kierownikiem Służby Rolnej
• Naczelnikiem Gminy
• Zwieńczeniem jego kariery zawodowej był wybór na funkcję Wójta Gminy Baranów.


Wśród mieszkańców cieszył się nieposzlakowaną opinią człowieka niezwykle życzliwego, lubianego i otoczonego powszechnym szacunkiem. Człowieka, który zawsze starał się nieść bezinteresowną pomoc wszystkim potrzebującym.
Był inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze ogólnogminnym , takich jak budowa dróg czy ośrodka zdrowia, a efekty jego pracy do chwili obecnej z powodzeniem służą mieszkańcom gminy.
Wśród wielu jego życiowych pasji największą była chyba działalność społeczna. Będąc członkiem jednostki OSP w Osinach oraz później kiedy pełnił funkcję Prezesa Zarządu Gminnego OSP, bardzo mocno i konsekwentnie zabiegał o rozwój i dobre wyposażenie jednostek straży z terenu gminy.
Był współzałożycielem Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Kaskach, która jest w tej chwili dumą i chlubą Gminy Baranów, odnosząc wiele sukcesów zarówno w kraju jak i za granicą.
Tadeusz Skrzypczyński pełnił także funkcję Radnego Powiatu w I kadencji odrodzonego samorządu powiatowego.
Za swoja pracę zawodową oraz działalność społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym między innymi : Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Znakiem Związku, a także szczególnie cennym dla mieszkańca gminy odznaczeniem honorowym „Zasłużony dla Gminy Baranów".

szymanczakRyszard Szymańczak był osobą bardzo głęboko zakorzenioną w życiu społecznym gminy, a także miejscowości Baranów. Od młodzieńczych lat był aktywnym działaczem organizacji młodzieżowych, organizatorem wielu lokalnych inicjatyw. Jego główna działalność społeczna skupiona była na samorządzie lokalnym.

Od 1992r. pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. W tym okresie nastąpił bardzo szybki rozwój strażackiej organizacji. Nastąpił znaczący wzrost liczby strażaków, rozpoczęto prace z młodzieżą, zadbano o dobre wykształcenie strażaków.

Dzięki zaangażowaniu Ryszarda Szymańczaka bardzo zmieniły się warunki działalności OSP. Został rozbudowany i zmodernizowany budynek OSP, jednostka otrzymała sprzęt nowej generacji. Efektem tej działalności było włączenie OSP Baranów do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Był także członkiem władz strażackich struktur państwowych, pełniąc funkcję v-ce prezesa zarządu.

 

Za swoją działalność odznaczony został najwyższymi odznaczeniami strażackimi:

  • 1992r. – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
  • 1995r. – Medal Wzorowy Strażak,
  • 2004r. – Srebrny Krzyż Zasług,
  • 2013r. – Złoty Znak Związku (pośmiertnie).

 

Ryszard Szymańczak był człowiekiem aktywnym w działalności samorządowej. Zyskując zaufanie społeczeństwa, pełnił funkcję radnego gminy w kilku kadencjach. W latach 1998 – 2006 był Przewodniczącym Rady Gminy Baranów. Jego cechy charakteru powodowały, że był zawsze gotowy do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Pani Joanna Zimochocka to osoba, która swoją pracą zawodową i społeczną na trwale wpisała się w życie Gminy Baranów.

W latach 1965 – 2007 była zatrudniona w Urzędzie Gminy w Baranowie.
Dnia 01 sierpnia 1965 roku rozpoczęła pracę, jako praktykant w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Baranowie.
Następnie zajmowała stanowisko referenta budżetowego, później starszego referenta budżetowego. W latach 1967 - 1972 była Sekretarzem Gromadzkiej Rady Narodowej w Baranowie, o od roku 1973 do do 1982 pełniła funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie. Od 1982 do 2007 roku była Sekretarzem Gminy i jednocześnie zastępcą Kierownika USC.

Na rzecz lokalnej społeczności zawodowo przepracowała 42 lata.
Podczas pełnienia funkcji Sekretarza Gminy Pani Joanna Zimochocka angażowała się w organizację prac społecznych. Pomagała w budowie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Baranowie. Była organizatorką wielu imprez kulturalno - sportowych np. dożynki gminne, pikniki rodzinne, rajdy rowerowe, konkursy dla młodzieży szkolnej. Pomagała rodzinom ubogim, wielodzietnym. Była fundatorem upominków dla młodzieży szkolnej osiągającej najlepsze wyniki w nauce. Działała jako członek Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego".

Jest długoletnim działaczem w Gminnym Zarządzie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie od wielu lat pełni funkcję Sekretarza i Skarbnika. Jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic.

Była współorganizatorką obchodów 600-lecia w miejscowości Kaski oraz nadania imion dla szkół działających na terenie Gminy Baranów. Przyczyniła się do utworzenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kaskach. Pani Joanna Zimochocka angażuje się w życie parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie, a także aktywnie wspiera inne organizacje społeczne.

Jej praca zawodowa i społeczna, silny charakter oraz wrodzone umiejetności organizatorskie w dużym stopniu wpłynęły na rozwój i obecny charakter Gminy Baranów. Pani Joanna to typowy przykład społecznika dla którego nie jest problemem poświęcenie własnego wolnego czasu, jeśli tylko można zrobic coś pożytecznego dla lokalnej społeczności.

Za swoją dotychczasową pracę została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Pani Grażyna Tober bierze czynny udział w życiu lokalnej społeczności poprzez koordynowanie projektów :

w ramach programu „Działaj Lokalnie " (od roku 2007 do chwili obecnej ) Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Europa i My",
w konkursie ogłoszonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Fundację PZU "Świetlica - Moje Miejsce",

Przygotowywała wystawy historyczne - „ Teraźniejszość dla przeszłości" i „Skarby z plebanii".
Była współinicjatorką grupy, która przygotowywała dane do wniosku o przebudowę i rozbudowę budynku obecnej filii biblioteki w ramach Programu Odnowa i Rozwój Wsi.
Była również w grupie założycielskiej LGD „Ziemia Chełmońskiego".
Pomysłodawca dożynek gminnych i powstania Klubu Seniora, organizatorka akcji gminnej „Pomoc dla powodzian".

Inicjatorka współpracy różnych środowisk i instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności.
W młodości członek ZMW, inicjatorka powstania Klubu Młodzieżowego.
Wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaskach, a jednocześnie aktywny działacz Harcerstwa Polskiego (organizatorka obozów harcerskich, pikników rodzinnych). Od 2003 roku członek i współtwórca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic, a od 2006 roku Prezes tej organizacji.
Członek Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pani Grażyna angażuje w swoje działania różne środowiska lokalne i nie tylko. Współpracuje w realizacji zadań ze Stowarzyszeniem „Wspólny Cel", Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, Stowarzyszeniem „Europa i My", gazetą internetową „Obiektyw", LGD „Ziemia Chełmońskiego", OSP Kaski, Wójtem i Radą Gminy Baranów, Zespołem Szkół im. Orła Białego w Kaskach, Gminną Biblioteką Publiczną w Baranowie, ODR w Bielicach, policją oraz wieloma wolontariuszami biorącymi udział w realizacji różnych zadań.

Jest osobą, która jednoczy wszystkie środowiska, aktywnie angażuje się w rozwój „małej ojczyzny", jest ceniona w społeczności lokalnej – w 2012 roku została wyróżniona tytułem „Wolontariusz Gminy Baranów 2012".

Pan Eugeniusz Michalak od młodych lat swoją karierę życiową związał z rolnictwem.

Po szkole podstawowej kontynuował naukę w szkole rolniczej w Pszczelinie, którą przerwała mu II wojna światowa. Po wojnie pozostał związany z rolnictwem do chwili przekazania gospodarstwa swojemu synowi i przejścia na emeryturę. Praca w rolnictwie była jego pasją ale też nie przeszkadzała mu w podejmowaniu działalności społecznej.

Już po wojnie w latach 50-tych z ramienia powiatu organizował kursy rolnicze, jako instruktor rolniczy. W roku 1974 został wyróżniony przez Ministra Rolnictwa odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa".
W 1966r. został wybrany na sołtysa wsi Bronisławów. Funkcję tą pełnił zaszczytnie przez jedenaście kadencji, jako najdłużej pełniący te obowiązki sołtys w naszej Gminie.
W latach 1974-1978 pełnił obowiązki Radnego Powiatu, a od 1978r. do 1988r. był Radnym Gminy Baranów.

Pełniąc obowiązki sołtysa zawsze inspirowały go do działania problemy sołectwa i Gminy. W wielu z nich przyczynił się do ich realizacji, uwzględniając zawsze na pierwszym planie potrzeby społeczeństwa.
To, że dziś Gmina Baranów funkcjonuje jest dużą zasługą Pana Eugeniusza Michalak.
Gdy w 1976r. ważyły się losy Gminy czy ją pozostawić czy podzielić między Błonie, Teresin i Jaktorów, na spotkaniu środowiskowym Gminy w obecności Wojewody i władz wojewódzkich oraz Wójta Gminy Baranów i Sekretarz Pani Zofii Izak, Pan Eugeniusz Michalak pełniący obowiązki Radnego Gminy i Powiatu, stanowczo sugerował o pozostawieniu Gminy Baranów w dotychczasowych granicach.
Jednocześnie przyczynił się do budowy drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku Pułapina – Cegłów, co ułatwiło dojazd do Gminy mieszkańców ze wsi Gole, Cegłów, Karolina, Żaby, Boża Wola, Bronisławów.

Jako człowiek zawsze był gotów służyć radą i udzielić pomocy potrzebującym.
Taka postawa skłaniała mieszkańców sołectwa Bronisławów, aby w kolejnych kadencjach wybierać Pana Eugeniusza do pełnienia zaszczytnej funkcji sołtysa.

Za zaangażowanie i działalność społeczną Pan Eugeniusz Michalak był wyróżniany przez władze powiatu i województwa Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem, Medalem Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Srebrną Odznaką Banku Gospodarki Żywnościowej i wielu innymi odznaczeniami i dyplomami.

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria